1. פעילות שיווק וקידום של אתר גלדיאטור באמצעות הגרלה נושאת פרסים – הפרס (המוצר: מכונת כביסה קנדי 8 ק”ג GC1082D1/1-ISR (מצורף מפרט טכני בתחתית הדף))
2. תקופת הפעילות הינה: 25.11.2021 ועד לתאריך 1.2.2022 בשעה 00:00, הפעילות מתבצעת ע”י הרשמה למועדון לקוחות של אתר גלדיאטור.
3. לעורכת הפעילות שמורה הזכות לדחות ו/או לשנות ו/או לבטל את הפעילות, ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות, כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת, בהודעה שתפורסם בדף הפייסבוק של גלדיאטור ובדיוור לנרשמים.
4. השתתפות בפעילות הינה לבני 18 ומעלה. עצם ההשתתפות מהווה הצהרתו של משתתף כי הוא בן 18 שנים ומעלה. על משתתפי הפעילות להירשם למועדון לקוחות גלדיאטור. בין המשתתפים בפעילות תהיה הגרלה הנושאת פרס שהוגדר לעיל. משתתף בפעילות אשר לא ימלא אחר כל ההוראות של אופן ההשתתפות בפעילות ו\או ימלא אותם באופן חלקי, ו\או ימלא אותם לאחר תום תקופת הפעילות לא יוכל להשתתף בפעילות ו/או לקבל הפרס המחולק במסגרתה. המשתתף בפעילות בה הוא מוסר את שמו נותן בזאת הסכמתו לעורכת ההגרלה, לפנות אליו, ומוותר בזאת על כל טענה בעניין זה. כל משתתף רשאי להשתתף בפעילות פעם אחת בלבד במהלך תקופת הפעילות
5. הפרס – הפרס (המוצר) : מכונת כביסה קנדי 8 ק”ג GC1082D1/1-ISR
6. אין בעצם השתתפות משתתף זה או אחר בפעילות, כדי להבטיח את זכאותו ו/או זכאות מי מטעמו לפרס. על מנת לקבל את הפרס, עורכי ההגרלה יודיעו למשתתף על זכיתו בסיום המועד האחרון להגרלה. על המשתתף שזכה תהיה את האחריות ליצור קשר עם מפעילי ההגרלה ולתאם את איסוף המוצר. אם הזוכה בהגרלה לא יצור קשר עד לתאריך 28.02.2022 הוא לא יהיה זכאי יותר לממש את הפרס. הפרס יהיה ניתן למימוש עד לתאריך ה – 28.02.2022 ממועד זה ואילך תפקע זכאותו של אותו משתתף לממש את הפרס והוא לא יהיה זכאי לממש את זכאותו או לקבל פרס חלופי או פיצוי כספי כלשהם. עורכת הפעילות שומרת על זכותה לשנות את זמן מימושו הסופי של הפרסים. עורכת הפעילות שומרת על זכותה שלא לממש ו/או להעניק את הפרסים ע”י מי שזכה בו במעשה שאינו כדין. עורכת הפעילות לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ועיכובים, לרבות טכניים, אשר ימנעו או יעכבו את קליטת המשתתפים בפעילות ו/או זכאותו לפרס ו/או מימושה. עורכת הפעילות לא תאפשר לזוכה להמיר ו/או לשנות ו/או להעביר לאדם אחר את הפרס.
7. מבין הנרשמים להגרלה, יוגרל שם המשתתף אקראי כפי שנרשם ברישום הראשוני והוא יבחר להיות הזוכה. ההגרלה תתבצע בנוכחות עובדי החברה באופן אקראי וללא התייחסות לשמות המגיבים. תוצאות ההגרלה יפורסמו בתאריך 01.02.2022 בדף הפייסבוק ו\או דיוור ישיר של עורכת הפעילות בסמוך למועד עריכת ההגרלה וכן תישלח לזוכה הודעה על זכייתו בהודעה. עורכת הפעילות תקבע מועד לאיסוף עצמי של הפרס בבית העסק ברח’ לזרוב 8, ראשון לציון, או במשלוח עם שליח עד הבית בעלות של 100 ש”ח על שליחת מכונת כביסה קנדי 8 ק”ג GC1082D1/1-ISR
8. כל עניין הקשור ו/או הנוגע לפרסום הפעילות ו/או חלק ממנה ו/או המשתתף הזכאי ו/או כל עניין אחר הנובע מהפעילות יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות כפי שיהיה מעת לעת. עם מילוי פרטיו האישיים המשתתף מביע הסכמתו לפרסום שמו ושם משפחתו וכל פרט נוסף שמסר וזאת בין אם נמצא זכאי לפרס ובין אם לאו, בכל אמצעי פרסום ותקשורת שהם על-פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות וכי אין לו ולא תהיה לו כל טענה בקשר לפרסום שמו ומלוא פרטיו המופיעים בפרטי הרשמתו, וציון העובדה שהיה זכאי לפרס במסגרת הפעילות.
9. ההשתתפות בפעילות הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותם התקינה של רשת הטלפון, האינטרנט, החשמל ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחר, על כל רכיביהם, ולא תשאנה באחריות לנזקים, הפסדים, הוצאות, מניעת רווח וכיו”ב שנגרמו עקב הפסקות, כשלים טכניים, הפרעות, ניתוקים למשתתפת בפעילות ו/או לכל גורם שהוא, במישרין ו/או בעקיפין. המשתתף בפעילות מתחייב לפצות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר המשתתף בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין, את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון והדבר הסב נזק כלשהו לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.
10. ההשתתפות בפעילות מגיל 18 ומעלה ואסורה על עובדים ושותפים עסקיים של עורכת הפעילות.
11. עותקים של תקנון המבצע, בנוסף לדף הפייסבוק של גלדיאטור, ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני לכל דורש. עם מילוי פרטיו האישיים להשתתפות בהגרלה, מביע כל משתתף בפעילות את אישורו לכך, כי קרא את התקנון, כי הוא מקבל על עצמו את הוראותיו במלואן וכי גם אם לא קרא אותן כאמור, מסכים המשתתף בפעילות ו/או הרוצה להשתתף בפעילות, כי התקנון יחול עליו/ה ויחייבו לכל דבר ועניין. עורכת הפעילות תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון ובין אם לאו, ולמשתתף בפעילות ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה בשל כך בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות ו/או בכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין. הדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד. בכל מקום בתקנון בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
עורכת הפעילות: קלינטון סחר בינלאומי 2000 בע”מ
מפרט טכני מכונת כביסה קנדי 8 ק”ג GC1082D1/1-ISR
 • פתח דלת העמסת כביסה XXL בקוטר 35 ס”מ
 • זווית פתיחת דלת 180 מעלות
 • תוף בשיטת 3D שיאטסו מדמה עיסוי לכביסה וטיפול עמוק לכל סוגי הבדים
 • בורר מהירויות סחיטה
 • מערכת בקרת איזון השומרת על יציבות המכונה ועל פעולה שקטה במיוחד.
 • מערכת למניעת היווצרות קצף והצפה, ולזרימת מים תקינה.
 • תוכנית כביסה ידנית.
 • תוכניות קצרות 59 30- – 14 דקות.
 • צג דיגיטלי להצגת מצב התוכניות ומשך זמן הכביסה.
 • אפשרות פתיחת הדלת במהלך פעולה ושינוי תוכנית.
 • לחצן הפעלה/השהייה.
 • לחצן טיימר להפעלה מאוחרת.
 • לחצן שטיפה נוספת.
 • אל קמט.
 • תא אבקה נשלף בקלות לצורך ניקוי.
 • פילטר חיצוני.
 • דירוג אנרגטי B